การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 จิตตปัญญาศึกษากับภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์


 

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณ และการพัฒนามนุษย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพ

ในโอกาสนี้ อาจารย์สันติกโร Liberation Park: Buddhist Community & Meditation Center, Chicago, USA ได้แสดงปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “ผู้นำทางจิตวิญญาณกับการพัฒนามนุษย์และสังคม” โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบาน ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตั้งคำถาม ไม่ใช่มุ่งเพียงให้ได้คำตอบเท่านั้น เป็นคำถามที่มิใช่การหาคำตอบง่ายๆ หรือตอบเร็ว และเป็นคำถามที่มีรากในทางคุณธรรมและวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงกับสังคมปัจจุบันได้ จึงจะทำให้มนุษย์และสังคมสามารถพัฒนาขึ้นได้ จากนั้น เป็นเป็นการแสดงปาฐกถาเกียรติยศ เรื่อง “สถาบันการศึกษากับบทบาทความเป็นผู้นำทางจิตตวิญญาณของสังคม” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้อธิบายภาวะผู้นำนั้นจะเกิดขึ้น 3 ระดับ คือ Informative Learning เป็นการเรียนรู้ระดับต้นที่เรียนเพื่อให้รู้วิชา ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และทักษะเกิดเป็น Formative Learning และเมื่อมีความรู้และทักษะแล้วจะต้องรู้ทันโลกสมัยใหม่พัฒนาสู่การภาวะผู้นำให้ได้ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent นั่นคือการก้าวสู่ Transformative Learning ซึ่งบทบาทของความเป็นผู้นำนั้นมีความหลากหลาย ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงระดับนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสมองเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้แบบธรรมชาติ

จากนั้น เปิดเวทีเสวนา “เส้นทางสายจิตวิญญาณ: ผลึกการเปลี่ยนผ่านของผู้นำในสังคม” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสังคม ชุมชน การศึกษา และสาธารณสุขเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ผู้ร่วมงาน องค์กรและชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน