วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมกับ Liverpool John Moores University
 ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา Dual degree
หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรแรกในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Prof.Nigel Weatherill, Vice Chancellor of Liverpool John Moores University ประเทศอังกฤษ เพื่อจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในหลักสูตรร่วม Doctorate Dual Degree in Sports Science ระหว่าง School of Sport and Exercise Science, Liverpool John Moores University และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา Dual degree หลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรถ นานา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และ Liverpool John Moores University (School of Sport and Exercise Sciences) ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา Dual degree หลักสูตรนานาชาติ (ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาเอก ๒ ใบ) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของทั้งสองประเทศนอกจากความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการแล้ว หลักสูตรนี้จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ เพราะจะมีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เพื่อทำงานวิจัยเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น สมดุลอุณหภูมิกาย ชีวกลศาสตร์ เวชศาสตร์การกีฬาและสุขภาพฯลฯ เพื่อที่จะนำไปใช้สำหรับนักกีฬาและประชาชนทั่วไป

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน FIFA MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE จาก FIFA และเป็นสถาบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกของประเทศไทย เช่นเดียวกับ School of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University ก็เป็นสถาบันที่จัดหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งแรกของประเทศอังกฤษเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------