เวทีสานเสวนาประชาคมปริมณฑลมหิดล
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “เวทีสานเสวนาประชาคมปริมณฑลมหิดล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และ อ.โคทม อารียา อ.ประจำสถาบันฯ ร่วมการเสวนา ณ วัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เวทีสานเสวนาในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มตัวแทนจาก 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองโยง ชุมชนมหาสวัสดิ์ และชุมชนศาลายา ร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิด อาทิ ปัญหาการจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความเข้าใจ ไว้ใจ และการมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนโดยรอบ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------