"มหิดล ปลอดบุหรี่"

 

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดโครงการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เน้นให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ และเปิดคลินิก "ฟ้าใส" เพื่อให้การบำบัด รักษาแก่ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เพื่อให้มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างจริงจัง โดยถือเอาที่ 31 พฤษภาคม 2556 วันงดสูบุหรี่โลก เป็นวันเริ่มต้นของการรณรงค์อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------