Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556

 

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานปีละ 2 ครั้ง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอ 10 แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล คือ 1. มีส่วนร่วมในการกำหนด/ผลักดันนโยบายสาธารณะ 2. ยกระดับมาตรฐานการวิจัยสู่ระดับโลกและเพิ่มคุณค่าแก่สังคม 3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4. มุ่งสู่ความเป็นสากล 5. ใช้โอกาสของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. การสร้างเครือข่าย 7. การปรับปรุงการประชุมคณบดี 8. การขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน 9. การดึงพลังจากศิษย์เก่า และ 10. การระดมทุนเพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์เรื่อง “ความยึดมั่นในคุณธรรม” หรือ Integrity ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างค่านิยม“บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม”ความรับผิดชอบต่อสังคม”ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเสนอ โดยขอให้มหาวิทยาลัยสังกัด ทปอ. และ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไม่ยอมรับการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลว่า ขณะนี้เยาวชนไทยเห็นว่าการทุจริตเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ โดยปรากฏแนวโน้มการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ มีมากขึ้น เช่น ในมหาวิทยาลัยนักศึกษามีการทุจริตข้อสอบ ลอกผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตที่จะทำวิจัยด้านการศึกษา และนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน และมีความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริเวณใกล้อาคารชุดพักอาศัย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้า โดยได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนแล้ว และจะเปิดเรียนได้ในเดือนกันยายน 2556 นี้ นักเรียนรุ่นแรกจะฝากเรียนที่อาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถศึกษาต่อที่มหิดลได้เลย

และตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จะมีการเปิดตัว Mahidol Channel สื่อรูปแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีแนวคิดในการนำ Education (การศึกษา) มาผสมผสานกับ Entertainment (ความบันเทิง) รวมความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของ 17 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ชมและสังคม ผลิตโดยทีม Entertainment Media วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทเอกชน ออกอากาศทาง CTH และ www.mahidolchannel.com และสามารถติดตามได้จาก www.facebook.com/mahidolchannel และwww.youtube.com/mahidolchannel โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ รายการ “Dream Catcher” เรียลลิตี้ที่ติดตามชีวิตนักศึกษาในขณะเรียนภาคปฏิบัติ ว่าพวกเขาต้องเรียนรู้อะไรบ้าง, รายการ “ฉายแวว” วาไรตี้ทอล์คโชว์ นำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น และแอนิเมชันของนักศึกษาคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมพูดคุยกับเจ้าของผลงาน ฯลฯ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------