มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีศูนย์ “การจัดการศึกษาตามแนวคิดการสอนภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน และการจัดการศึกษาแบบพหุภาษา”

 

22 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ชั้น ๑ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยมีสักขีพยาน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , รองศาสตราจารย์โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาวัฒนธรรมเอเชีย , Dr.kirk Person จาก SIL International , ผู้แทนจาก UNICEF , ผู้แทนจาก European Union และคณะนักวิจัยโครงการทิวภาษาฯ รี

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้ทั้ง 2 องค์กรดำเนินการ วิจัยและผลิตผลทางงานวิชาการร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนทุนนจาก European Union (EU), UNICEF, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาหลัก คือ เพื่อถ่ายโอนองค์ความรู้และสนับสนุนให้มีศูนย์ “การจัดการศึกษาตามแนวคิดการสอนภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็นฐาน และการจัดการศึกษาแบบพหุภาษา” (MTB MLE Center) และเพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบพหุภาษาแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กร ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลต่อความร่วมมือตลอดระยะเวลา 5 ปี

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------