มหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 515 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------