ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ U. of the Philippines Manila


 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof.Manuel B. Agulto อธิการบดี University of the Philippines Manila ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา