พิธีลงนามสัญญาร่วมจัดตั้ง M-CLEA Bioresource Co.,Ltd (MCBC)


 

ด้วยสาเหตุจากความขาดแคลนสัตว์ทดลองของประเทศ ทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ ที่ยังไม่เพียงพอสำหรับการรองรับงานวิจัยต่างๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทดลองสายพันธุ์ต่างๆ จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ เพื่อการผลิตและบริการ ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของประเทศมีสัตว์ทดลอง ทั้งประเภท Inbred และ Outbred ใช้ในการทดสอบและทำงานวิจัย และจากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการสนับสนุนจากบริษัท CLEA Japan, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสัตว์ทดลองอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และได้รับการประสานงานที่ดีมาโดยตลอดจากบริษัท Nomura Jimusho, Inc. จึงก่อให้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ ทางบริษัท CLEA Japan, Inc. และบริษัท Nomura Jimusho, Inc. ร่วมกันก่อตั้งบริษัท M-CLEA Bioresource Co., Ltd หรือ MCBC เพื่อร่วมกันพัฒนา และ ผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงการสัตว์ทดลองทั่วโลก

ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดน จาติกวนิช ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีแหล่งผลิตบริการสัตว์ทดลอง หากสถาบันใดต้องการใช้สัตว์ทดลอง ต้องผลิตสัตว์ทดลองใช้เอง หรือสั่งซื้อจากผู้ค้าคนกลาง ซึ่งสัตว์ที่ได้มานั้น ไม่สามารถกำหนดชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ำหนัก และจำนวนที่ต้องการได้ และที่สำคัญเป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพทางพันธุกรรม และคุณภาพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยการสนับสนุนของ Dr.Tatsuji Nomura ช่วยผลักดันให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เพื่อการผลิต และบริการสัตว์ทดลองภายในประเทศให้มีมาตรฐานมากขึ้น เริ่มต้นจากการแนะนำหนูเม้าส์สายพันธุ์ ICR จากบริษัท CLEA Japan, Inc. เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสายพันธุ์หลักที่สำคัญของศูนย์ฯ นอกจากนั้น Dr.Tatsuji Nomura ได้มอบสายพันธุ์สัตว์ inbred ที่สำคัญอีกหลายสายพันธุ์เพื่อผลิตและบริการแก่ผู้ใช้สัตว์และใช้เป็นต้นแบบในการทดสอบพันธุกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรของศูนย์ฯ หลายท่านได้ศึกษาวิธีการทดสอบพันธุกรรมและการทดสอบสุขภาพสัตว์ ที่ Central Institute for Experimental Animals (CIEA) ปัจจุบันศูนย์สัตว์ทดลองได้ ใช้วิธีการดังกล่าวทดสอบคุณภาพของสัตว์ทดลองสายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้บริการภายในประเทศ หวังว่าศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะเป็น subcentre ของ International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของสัตว์ในภูมิภาคนี้ ผมเชื่อว่าการรวมตัวกับ CLEA Japan, Inc. ครั้งนี้ นอกจากจะนำไปสู่การพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติให้เป็น excellent center ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแล้ว ยังจะนำไปสู่การพัฒนาการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการเกษตร ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคนี้ต่อไป

 อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------