บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความซื่อตรงในเครือข่ายศาสนา


 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความซื่อตรงในเครือข่ายศาสนา ระหว่างศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม กับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 515 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความซื่อตรงในเครือข่ายศาสนานี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาความซื่อตรงในเครือข่ายศาสนา ตามแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------