งานคืนสู่เหย้า “MU Blue Night วันรวมใจมหิดล”

 

วันที่ 2มีนาคม2556สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานคืนสู่เหย้า “MU Blue Night วันรวมใจมหิดล”ณ สนามหญ้าหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษนายแพทย์เสรี ตู้จินดา นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน จากนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเพลง “เทิดพระนามมหิดล” และต่อด้วยกิจกรรมบนเวที การจับฉลากแจกของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยอาหารได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้

-สำนักงานอธิการบดี - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล - คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี - คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ - สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี - สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลฯ - สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - สมาคมศิษย์คณะทันตแพทยศาสตร์ - สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ - คณะเภสัชศาสตร์ - สถาบันวิจัยประชากร - บัณฑิตวิทยาลัย - คณะเทคนิคการแพทย์ - คณะกายภาพบำบัด - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะศิลปศาสตร์ - คณะทันตแพทยศาสตร์ - คณะพยาบาลศาสตร์ - วิทยาลัยการจัดการ -วิทยาลัยนานาชาติ - สำนักงานสภาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------