พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์จากทุกคณะร่วมพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มีใจความสำคัญว่า “ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นคนดีของสังคม ต่อต้านการทุจริตการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ให้สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็น ปัญญาของแผ่นดิน ต่อไปในอนาคต” จากนั้นผู้แทนนักศึกษานำพานธูปเทียน และพานดอกไม้มอบแก่ท่านอธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในช่วงท้ายเป็นพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู ผลการตัดสินมีดังนี้

รางวัลประเภทพานสวยงาม รางวัลชนะเลิศ

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองอันดับ ๑ - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์

รองอันดับ ๒ - คณะศิลปศาสตร์

 

รางวัลประเภทพานความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ - วิทยาลัยนานาชาติ

รองอันดับ ๑ - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รองอันดับ ๒ - คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

---------------------------------------------------------------