โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา WASC ยกระดับมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยเทียบเท่าระดับสากล 

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School – MUIDS) จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา Western Association of Schools and Colleges (WASC) ในการขอรับการตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชาญ โชคธนะศิริ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ร่วมกับ Dr. Marilyn S. George Associate Executive Director Western Association of Schools and Colleges (WASC)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชาญ โชคธนะศิริ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงแผนการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ที่ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดใน 4 มิติ คือ การเรียนรู้โดยเน้นการสร้างปัญญาจากประสบการณ์ ความเป็นเลิศทางวิชาการมุ่งเน้นการศึกษาและการเรียนการสอนที่เหนือมาตรฐาน การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างศักยภาพทางปัญญา และมิติด้านเครือข่ายเพื่อเป็นรากฐานสู่อนาคต ทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การสร้างสิ่งสำคัญคือ “ทักษะชีวิต” หรือ LIFE Skill แก่ผู้เรียน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------