ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ทปอ.ประจำปี 2556 เรื่อง "บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม"


 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 เรื่อง "บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม" ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นวัคซีนความดี โดยเริ่มที่ตัวนิสิตนักศึกษาก่อน จากนั้นจึงขยายออกไปสู่เพื่อนและสังคมที่อยู่รอบๆ ตัว และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงภัยของการคอร์รัปชั่น และร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทำให้นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เข้าใจถึงปัญหาและภัยของการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยร่วมกันหาทางออกเพื่อเป็นแนวทางในการปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชั่น ความไม่เป็นธรรม อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือและการผลักดันจากภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ส่งผลให้เป็นกำลังในการขับเคลื่อนและทำให้เกิดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง"

ช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม" โดย นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การเสวนาพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับประชาธิปไตยและการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และพิธีมอบรางวัลโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" ของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ช่วงบ่าย มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การสอน "การศึกษาทั่วไป (General Education) กับการปลูกฝังบัณฑิตไทยให้มีหัวใจคุณธรรม" กลุ่มที่ 2 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา "แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและจิตอาสาสำหรับนิสิตนักศึกษา" กลุ่มที่ 3 การวิจัย "การสอนจริยธรรมของนักวิจัย เรื่อง Plagiarism ในมหาวิทยาลัย และการจัดการประชุมวิชาการ" กลุ่มที่ 4 การศึกษาประโยชน์และผลกระทบ "การศึกษาประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อการลงทุน"

สำหรับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มีการนำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามนิสิตนักศึกษา เรื่อง "ทัศนคติของนิสิตนักศึกษา ต่อการทุจริต การโกง ในการเรียน การสอบ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/ การเสวนาพิเศษ : กรณีศึกษา เรื่องปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพนักกฎหมาย" โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กรรมการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หัวข้อ "จริยธรรมนักการเมือง" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพทหาร" โดย ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "จริยธรรม ในวิชาชีพสื่อมวลชน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนันต์โท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์" โดย ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวข้อ "จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ โดย นายแพทย์วิรัช ทุ่งวชิรกุล โรงพยาบาลราชวิถี