ประชุมงานวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย
 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 515 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย

ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมหารือในการประชุมครั้งนี้ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน และนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ในการประชุมนี้ ได้มีการทบทวนสถานภาพระบบการส่งเสริมการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างกลไกการพัฒนาระบบการวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย และยังหารือถึงการเพิ่มศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม สมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเป็น ปัญญาของแผ่นดิน.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------