ม.มหิดลลงพื้นที่แก้ปัญหาชุมชนหมู่บ้านพฤกษา4 

วันที่ 10 กันยายน 2556 สืบเนื่องจากการประชุม “เวทีสานเสวนาประชาคมปริมณฑลมหิดล”ซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและชาวชุมชนโดยรอบอาทิเช่น ปัญหาการจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ปัญหาการเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย ปัญหาสิ่งแวดล้อมฯลฯ ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยความเข้าใจ

วันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่พูดคุยกับตัวแทนชุมชนในหมู่บ้านพฤกษา4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งมีปัญหาในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่สามารถใช้การได้ ก่อให้เกิดมลพิษมากมาย และเป็นปัญหาสำคัญของคนในชุมชนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมมือหาแนวทางแก้ไขไปกับชุมชนต่อไป

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------