งานประชุมวิชาการ “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย” ครั้งที่ 2


 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมในการเปิดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

ภายในงานได้มีการปาฐกถาเรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤตหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย” โดย ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมุ่งเน้นว่าแต่ละวิชาชีพควรยึดถือจริยธรรมของตนเองให้มากที่สุด ความมีวิชาชีพขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะ ความดี ความซื่อสัตย์ และสิ่งสำคัญที่ควรจะมีคือความโปร่งใส เคารพกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมา โดยจะถือเป็นวิกฤตหรือโอกาสนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลในแต่ละวิชาชีพมากกว่า

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีการเสนองานวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพ 11 สาขา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นหัวหน้าคณะการวิจัย เพื่อศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ปัญหา กลไกในการควบคุม แนวทางการแก้ไชปัญหา เกี่ยวกับหลักจริยธรรมของทั้ง 11 สาขา และยังมีการวิพากษ์จากตัวแทนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

 

---------------------------------------------------------------