สภามหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะดูงาน
ในโครงการ “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที่ 14
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการ “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที่ 14 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัย แนวทางการพัฒนา การปฏิรูปงานสภามหาวิทยาลัย และการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานของสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น คณะศึกษาดูงานนั่งรถรางชมสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

---------------------------------------------------------------