พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรรณา ตรีวิทยรัตน์ และคณะนักวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาฬ ทรัพยอาจิณ นายกมล โคติวงษา และนางสาวธนธร จงเจริญกมล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยวิจัยระดับดี เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ mBMDและMCI จากการตรวจกรองโรคกระดูกพรุน โดยมี ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2555 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 และในการนี้คณะวิจัย ได้ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ของสภาวิจัยแห่งชาติเป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในอันที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและเชิดชูเกียรติของนักวิจัยไทย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยนักวิจัยจะต้องมีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป อีกทั้งนักวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักวิจัยไทยในอันที่จะทุ่มเทกำลังใจและสติปัญญา ในการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

 

 

 

---------------------------------------------------------------