งานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการอย่างเข้มข้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูงกับนักวิจัยที่มีผลงานเด่นจาก 54 คลัสเตอร์ ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง ซึ่งมีผลงานวิจัยดีเด่น ทั้งด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพลังงาน ด้านเกษตรและอาหาร โดยมีอธิการบดี และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่ง รวมถึง นักวิชาการกว่า 1,000 คน ร่วมงาน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานประชุมดังกล่าว และมีอาจารย์ นักวิจัย นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยายด้วย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กล่าวว่า งานวิจัยและพัฒนาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาอย่างมาก โดยรัฐบาลมีเป้าหมายการลงทุนด้านงานวิจัยของประเทศร้อยละ 30 สำหรับอีกร้อยละ 70 ให้ภาคเอกชนที่จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัยโดยตรงเป็นฝ่ายลงทุน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องแสดงให้ภาคเอกชนเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ เพื่อดึงดูดภาคเอกชนมาร่วมลงทุน ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

ในการเสวนาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลกตามนโยบายรัฐบาล” นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า แม้ว่างบประมาณของมหาวิทยาลัยวิจัยจะถูกปรับลดลงอย่างมาก แต่จากการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยนิตยสาร Time Higer Education พบว่ายังมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอันดับที่ 55) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 61) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 82) ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยที่สามารถพัฒนาให้ก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------