ม.มหิดล ร่วมกับ กองทัพเรือ ร่วมบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ พลเรือโทบงสุช สิงห์ณรงค์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อกำหนดขอบข่ายการประสานความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน กิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการร่วมกัน การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการร่วมกัน และการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตามที่สถาบันทั้งสองเห็นสมควร ที่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกันไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550 ซึ่งทั้งสองสถาบันจะได้ทำวิจัยร่วมกันในเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ด้านวิศวกรรมเครื่องกล สมุทรศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ในด้านการจัดวิชาเรียนร่วมกัน ในส่วนของบุคลากรอาจมีการแลกเปลี่ยน กรณีมีการอบรมโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย ในส่วนของนักศึกษา ด้านการเรียนการสอนอาจมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ หรือให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานบางวิชาที่ทหารเรือมีหลักสูตรอยู่ นอกจากนี้จะมีแลกเปลี่ยนบทความทางวิชาการ โดย ยศ.ทร.ขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ (Peer Review) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านความร่วมมือทางการแพทย์การพยาบาล จะมีการขยายความร่วมมือให้กว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งจะให้มีความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เช่น ห้องประชุม สนามกอล์ฟ สถานีบริการน้ำมัน สถานที่พักตากอากาศ หรือ การจัดเลี้ยงบนเรือ

ในการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำประเด็นต่างๆ มาหารือ โดยอาจจัดเป็น working group ในแต่ละประเด็น เพื่อกำหนดเป้าหมาย และนำกลับไปเสนอในเวลาประมาณ 1 เดือนข้างหน้า

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------