ม.มหิดล ร่วมเป็น 1 ใน 26 "องค์กรต้นแบบ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%"


 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นหนึ่งในพิธีประกาศเจตนารมณ์ "องค์กรต้นแบบ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%" ซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี 26 องค์กรชั้นนำเข้าร่วมประกาศเป็นองค์กรต้นแบบ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร 100,000 คนในปี 2563 และตั้งแต่ปี 2554-2557 ถือเป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเร่งรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย การขับเคลื่อนทั้งองค์กร ทั้งสถานประกอบการ บริษัทเอกชน โรงงาน โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมาตรฐาน และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

---------------------------------------------------------------