เภสัชฯ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันชั้นนำต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนครั้งแรก

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “The 1st MU-ASEAN Pharmacy Education Network” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2556 โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบยา รวมทั้งระบบการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหมด 12 สถาบัน ในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมด้วย

การประชุมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้คณบดีและผู้บริหารจากคณะเภสัชศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานด้านเภสัชกรรม รวมทั้งระบบการศึกษาและการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน ก่อนที่ในช่วงท้ายของการประชุมจะมีการร่วมกันระดมสมองเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาแผนงานและกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติร่วมกันจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------