มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลการประกวดภาพถ่าย "Happening on Campus"
 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 415 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตัดสินผลงานการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2556 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้ามาประกวดในหัวข้อ "Happening on Campus" ผลการตัดสินมีผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ นายเบญจพล ศุภพร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายธนวัฒน์ เอกทศวรรณ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายนราวุฒิ สุวรรณัง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

รางวัลชมเชย (2 รางวัล) นายยงยุทธ คงมหาพฤกษ์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

นายธนัตถ์ เจริญพล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร)

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------