ม.มหิดล จัดสัมมนา “Public Relations on Click”

 
 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผศ.ทพ. พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “Public Relations on Click” โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้ Social Network เพื่อการประชาสัมพันธ์”โดย คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ Blogger ด้านเทคโนโลยี การตลาด และ จิตวิทยา และ การบรรยายเรื่อง “การใช้ Social Network กับการประชาสัมพันธ์: กรณีศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์”โดย คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้จัดการบริหารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง “การใช้ Social Network กับการประชาสัมพันธ์: กรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล”โดย อาจารย์ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ การสัมมนา “Public Relations on Click” จัดขึ้นโดยตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถรู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยมีวิธีรับมือกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อออนไลน์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานขององค์กรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกิดการรู้เท่าทันในการใช้ Social Network เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถป้องกัน รับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร Social Media ได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------