ม.มหิดลจัดสัมมนา "จะทำผลงานสู่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ต้องทำอย่างไร" 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พีระ สิทธิอำนวย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “จะทำผลงานสู่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ต้องทำอย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นักประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการทำงานของตนเองต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานอธิการบดี และทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 49 ท่าน

สำหรับการสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการบรรยาย โดย นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ “การทำผลงานชำนาญการพิเศษ วิธีการ และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย” และการบรรยายแบบ Story Telling เรื่อง “จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ เริ่มต้นอย่างไร: ขั้นตอนและกระบวนการ” โดย นางศิริพร โกสุม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ สถาบันโภชนาการ และ นางนภาพร พงษ์ชัยไกรกิติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในช่วงบ่าย เป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง การจัดทำผลงานของนักประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการอยู่ และการอภิปรายซักถาม ซึ่งจะมีส่วนขยายมุมมองให้นักประชาสัมพันธ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน ของแต่ละส่วนงาน ที่ดำเนินการอยู่ต่อไป

 

 

 

---------------------------------------------------------------