มหาวิทยาลัยมหิดลแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี 2554ภาพ- เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตร และร่วมแสดงความยินดีแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี 2554 ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยปี 2554 เชิญส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการ และได้ประกาศผลประเมินดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค มหาวิทยาลัยมหิดลมีสาขาวิชาที่ได้รับการประเมินระดับ 5 มากที่สุด ในกลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมรับการประเมินและมีผลการประเมินสรุปดังนี้

กลุ่มสาขาหลัก
(จากทั้งหมด 6 กลุ่ม)

สาขาย่อย
(จากทั้งหมด 38 สาขาย่อย)

ส่วนงานที่ได้รับคะแนน 5
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีชีวภาพ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ฟิสิกส์

Microbiology/ Molecular Biology

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พรีคลินิก

เภสัชศาสตร์

ภาควิชา (กายวิภาคศาสตร์, พยาธิชีววิทยา, สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

 

---------------------------------------------------------------