งานประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 1
"การแพทย์ผสมผสานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ในหน่วยงาน"

 


 

 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการครั้งที่1 เรื่อง“การแพทย์ผสมผสานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ในหน่วยงาน” ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ มีการปาฐกถาจาก ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “การแพทย์ผสมผสานและงานวิจัยเชิงประยุกต์ในหน่วยงาน” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, เภสัชกรเชี่ยวชาญเย็นจิตร เตชะดำรงสิน สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการพร้อมกับการนำเสนองานผลงานวิชาการ ซึ่งการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ร่วมงานในสาขาอาชีพเดียวกัน เพิ่มศักยภาพทางวิชาการ การวิจัย ด้านการแพทย์ผสมผสานและการวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปพัฒนาในด้านต่างๆ ของการรักษา อันจะส่งผลต่อประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------