การเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย ศ.ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการฯ ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ได้มาเยี่ยมชม ติดตามและประเมินความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี 2556 ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอการบริหารจัดการโครงการฯ พร้อมทั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยและหัวหน้าคลัสเตอร์ 9 โครงการ ได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และความก้าวหน้าในภาพรวมของศูนย์วิจัย/คลัสเตอร์วิจัย

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตผลของโครงการวิจัย แสดงองค์ความรู้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ ที่เกิดจากงานวิจัย ทั้งนี้จากการเยี่ยมชม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณได้ชื่นชมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมาก

 

ข้อมูลข่าวโดย : น.ส. วัฒนา บัวภูมิ งานบริหารเงินทุนวิจัย กองบริหารงานวิจัย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------