มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน "ระดับสถาบัน"

 

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ในการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6/2556 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา ในโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน “ระดับสถาบัน” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2555 ได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค เขตภาคกลาง ได้แก่ นางสาวอติพร เทอดโยธิน จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และนางสาวเมธาวี ศรีเจริญจิระ จากวิทยาลัยราชสุดา นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี การเรียนดี ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรนี้เป็นจำนวน 13 คน

สำหรับการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการรับสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีดำริที่จะพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานได้เป็นต้นแบบของนักศึกษาให้มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------