มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี เน้นเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC


 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล" ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัครในระบบรับตรง จากนั้น เป็นการแนะนำหลักสูตรการศึกษา โดย คณาจารย์ประจำหลักสูตร จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณาจารย์เจ้าของหลักสูตรจากสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

      มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล" ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลแก่อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และยังมีข้อมูลของหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายควรทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมตัวสอบและเป็นแนวทางในการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการเรียนมากที่สุด พร้อมทั้งเจาะลึกทุกหลักสูตรโดยคณาจารย์เจ้าของหลักสูตรจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในวันนี้ มีอาจารย์ นักเรียน และผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 800 คน