มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล " ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

วันที่ 16 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานมีการบรรยายแนะแนวการเตรียมพร้อมและข้อมูลรายละเอียดการสมัครระบบรับตรง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งเจาะลึกทุกหลักสูตรโดยคณาจารย์เจ้าของหลักสูตรจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดงานครั้งนี้ มีอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ จังหวัดนครสวรรค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลแก่อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และยังมีข้อมูลของหลักสูตรการศึกษาที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายควรทราบซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมตัวสอบและเป็นแนวทางในการเลือกคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการเรียนมากที่สุด

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------