พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเป็นประธานเปิดงาน "สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัลเมอริเดียน กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน” จัดโดย มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลรายงานว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, เผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านผ้าไทย ตลอดจนความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และส่งเสริมความนิยม และความภาคภูมิใจในการใช้ผ้าไทย รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมของมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ฯ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อสนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อประเทศ ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

สำหรับกิจกรรมของงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สืบสานตำนานผ้าไทย สายใยสู่อาเซียน”, การจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอที่นำมาใช้ตัดเย็บฉลองพระองค์จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ, นิทรรศการผ้าไทย ผ้าอาเซียน และผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย/อาเซียน นอกจากนี้ มีการแสดงแบบเสื้อ ชุด “สืบสานตำนานผ้าไทย” โดย ผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์, การแสดงชุด “ฟ้อนแพนไทยยวน 6 จังหวัด”, การแสดงชุด “ระบำเก็บใบชา” และ การบรรเลงเพลง โดย วงดนตรีสากล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล