คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เปิดศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่นที่มีจำนวนยูนิตมากที่สุดในโลก
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานจริงสำหรับทันตแพทย์ที่มีจำนวนยูนิต มากที่สุดในโลก ณ อาคาร 4 ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยว่า ปัจจุบันการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องจัดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ครบวงจร เพราะขาดการจำลองสภาวการณ์ทางคลินิกในสภาพที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วย ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงในคลินิกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาทันตแพทย์ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงในการรักษา ผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น (Simulation lab) โดยการใช้หุ่นจำลองในการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นการจำลองสภาวะเสมือนจริง ของผู้ป่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และพร้อมให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น(Simulation lab) แห่งนี้ ยังใช้ เป็นศูนย์สอบการฎิบัติงานในภาวะจำลองและศูนย์ศึกษาต่อเนื่องในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย ซึ่งเป็น การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมุ่งหวังในการยกระดับเป็นสถบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------