เสวนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ในมิติจิตวิญญาณ
 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาครั้งที่ 43 หัวข้อเรื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ในมิติจิตวิญญาณ โดยมีคุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ ผู้บริจาคที่ดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย เป็นวิทยากรในการเสวนา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสระบัว ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาทั้งจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรภายนอกที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานเสวนาเป็นไปอย่างกันเอง คุณหญิงจำนงศรี ได้แนะนำและกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายว่า “เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานของตัวเองเสียก่อน ต้องทำความเข้าใจในการที่เราจะไปดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ในจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัว ความเจ็บปวด ซึ่งถ้าเราไปดูแลผู้ป่วยในฐานะที่เราเป็นคนดูแล นั่นไม่ใช่การดูแลที่มีมิติจิตวิญญาณ เราจะต้องเข้าใจและสามารถยอมรับกับวาระสุดท้ายของชีวิต ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ ที่ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปน เช่นความกังวล ความโกรธ หรือความรู้สึกต่างๆ และไม่ควรคิดในเรื่องความคาดหวัง เพราะสิ่งที่ต่อยอดของความคาดหวังคือ การผิดหวัง และการสมหวัง ทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความคาดหวัง ซึ่งจะมาปิดบังการที่เราจะสามารถสัมผัสกับความจริง”

ในช่วงท้าย ได้มีการถามตอบเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย โดยผู้ที่เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ได้ข้อคิดและวิธีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งสามารถนำข้อแนะนำของคุณหญิงจำนงศรีไปดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อย่างเข้าใจ และมีความสุขที่สุด

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------