ศิริราชจัดเสวนาพิเศษ การตรวจเพื่อทำนายมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย สถานวิทยามะเร็งศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “การตรวจเพื่อทำนายมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ แนวทางการดูแลรักษา : บทเรียนจาก Angelina Jolie (BRCA Testing with Awareness of Breast Ovarian and Ovarian Cancers : Lesson learned from Angelina Jolie)” โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาคศัลยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ร่วมเสวนาโดย ผศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร, รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์, อ.พญ .ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา, อ.ดร.นพ. สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์, อ.นพ.วิษณุ โล่สิริวัฒน์, ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา และ พญ.พูลพิศ ธงไชย ดำเนินการเสวนาโดย ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

รายละเอียดเพิ่ม ที่นี่

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------