มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" และร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างค่านิยม "ความรับผิดชอบต่อสังคม" ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ได้มีกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ“บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 สถาบัน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า ปัจจุบันปัญหาคอรัปชั่น ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังนั้น เหล่านักศึกษาในฐานะอนาคตของประเทศชาติ จึงควรได้รับการปลูกฝัง และสร้างค่านิยมการต่อต้านการคอรัปชั่นทุกๆรูปแบบให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ

จากนั้น เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านคอรัปชั่นของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการนี้ ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้นำองค์กรนักศึกษา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือกับทุกมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยผลักดันโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จขึ้นมาได้

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------