การอบรม หัวข้อ "ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับชาวต่างประเทศอย่างไรให้ถูกต้องและรวดเร็ว"

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2556 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมหัวข้อ "ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับชาวต่างประเทศอย่างไรให้ถูกต้องและรวดเร็ว" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจลงตราวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างประเทศ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับนโยบาย แผนงานของส่วนงานได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ นาทีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี พันตำรวจโทหญิงอังศุวรรณ รัตนานนท์ รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 พันจ่าอากาศเอกสิทธิชัย วารีชนานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กรมการจัดหางาน บรรยายให้ความรู้เรื่องเรื่องการตรวจลงตราวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานตามลำดับ และมีคุณลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล จากบัณฑิตวิทยาลัย คุณรัตนาวดี นานหล้า จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคุณวรวุฒิ ตรีชั้น จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการขอวีซ่า/ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน" ซึ่งได้กล่าวถึงเทคนิคและแนวปฏิบัติในการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ข้อพึงระวังด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน และการคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนข้อควรทราบต่างๆ เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัย บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาต้องเสียสิทธิประโยชน์หรือกระทำการที่ละเมิดต่อกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการตรวจลงตราวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงาน

---------------------------------------------------------------