มหาวิทยาลัยมหิดลมอบรางวัลการตัดสินเว็บไซต์ประจำปี 2555 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลการพิจารณาตัดสินเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555 ได้แก่

1. รางวัลประเภท “การออกแบบดีเด่น”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลชมเชย ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ วิทยาลัยราชสุดา

2. รางวัลประเภท “เว็บไซต์ยอดนิยม”

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รางวัลดาวรุ่ง ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ในการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------