เปิดตัวเว็บไซด์ MUKM (km.mahidol)ร่วมขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้


 

 

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดตัว ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ เว็บไซด์ MUKM (km.mahidol) ” สำหรับการใช้งานผ่านระบบอินทราเน็ต โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนาคุณภาพ นำโดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้ร่วมเขียนบทความนำเสนอลงในเว็บไซด์ MUKM ในหัวข้อ “จับกระแสการศึกษาโลก รวมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ลงบนเว็บไซด์นี้ด้วย ซึ่งเว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพผ่าน Social Network ที่เหมาะสม สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้นำในการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในองค์กร ทั้งความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในรูปแบบต่างๆ มาจัดเก็บเป็น คลังความรู้ (Knowledge Assets) อย่างเป็นระบบ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาต่อยอดตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร บุคคล มีความสามารถในเชิงแข่งขันได้อย่างสูงสุด ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นปัญญาของแผ่นดินได้ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้เตรียมออกแบบสำหรับผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้งานได้ในระยะต่อไปด้วย

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------