โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 รศ.นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เข้าหลักเกณฑ์ Webometrics Ranking of University” ณ ห้องประชุมสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายเรื่อง “Web Design Evaluation Checklist” โดย ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เรื่อง “การทำ SEO เพื่อเพิ่ม Visibility และ ให้ติดอันดับ Search Engine Google” โดย คุณทรงยศ คันธมานนท์ CEO บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และ เรื่อง “HTML5 & Website Trends in 2013” โดยคุณธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช User Group Manager ของ Thai Adobe Developer Community

การสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบเทคนิคและวิธีการที่ทันสมัยในการพัฒนาเว็บไซต์ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สามารถติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยโลก โดยการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------