คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการ "อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน"


 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 เรื่อง "อุดมศึกษาไทย สู่อาเซียน" (Thai Higher Education towards the ASEAN Community) จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้กำหนดปณิธานไว้ว่าจะเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" เล็งเห็นความสำคัญของการทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงในบริบทและสภาพแวดล้อมทางการอุดมศึกษาเพื่อตอบรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากภาคอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นเสาหลักประการหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางการอุดมศึกษาในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่แปรเปลี่ยนไป สถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่างมีบทบาทสำคัญในการร่วมผลิตทุนมนุษย์ซึ่งตอบรับความต้องการไม่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาคมอาเซียนด้วย ดังนั้น การกำหนดทิศทางและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทย จึงเป็นตัวจักรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในอนาคต


การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีผู้ร่วมอภิปราย หัวข้อ "อุดมศึกษาไทยสู่อาเซียน" ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , คุณสาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการเสนอบทความ สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์,การเสนอบทความของนักวิจัยโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) คลัสเตอร์สังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และการเสนอบทความของโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)