ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้าน Health Promotion


 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network), เครือข่าย Six National Universities Network / International Education & Research System (SUN/SixERS) ประเทศญี่ปุ่น และ Japan Foundation ได้จัดการประชุม AUN Policy – Action Workshop on Health Promotion in Japan and ASEAN: Towards a Cross-Border and Interdisciplinary Collaboration on the Roles of Universities in Societal-Communal Empowerment for Sustainable Wellness ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด้าน health promotion โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกของ AUN และ SUN/SixERS รวม 18 แห่ง เข้าร่วมการประชุม โดยมีการนำเสนอประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งด้าน Policy, Teaching and Learning, and Research และ Community Engagement และหารือแนวทางในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย