พิธีมอบเครื่องหมาย MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Beginner) รุ่นที่ 1


 

20 กุมภาพันธ์ 2557 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ใน “พิธีมอบเครื่องหมาย MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Beginner) รุ่นที่ 1” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คุณวสา สุทธิพิบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอุทยานแห่งชาติ นายสรรค์พนธ์ ลาภนิมิตรชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมคณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เมธี ดร. พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำความรู้และสื่อต่างๆ ไปใช้ในการออกไปเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ณ อุทยานต่างๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียน เช่น กิจกรรมการสื่อความหมายธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ทราบถึงที่มา ความสำคัญของแห่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีและเหมาะสมต่อแห่งทรัพยากรท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ เป็นต้น