เผย ๑๐ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี ๒๕๕๖


 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการ และการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๖ ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๑๐ ท่าน ซึ่งเข้ารับรางวัลในงาน ๔๕ ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เภสัชกรหญิงนันทวัน บุณยะประภัศร, นายแพทย์ประดิษฐ์ รัตนพานิช, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิชิต สกุลพราหมณ์, พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล แสงทอง), รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ พานิชพันธ์, ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์, นายแพทย์วัฒนา เทียมปฐม, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงสมพร เรืองผกา, ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ และ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่