Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗


 

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี”ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จากการเปิดเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยได้กำหนดให้มีการจัดงานปีละ ๒ ครั้ง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลผ่านยุทธศาสตร์ ๙ ด้าน คือ ๑. Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย ๒.Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ๓.Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ ๔.Internationalization สร้างความเป็นสากล ๕.Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม ๖.ICT-based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน ๗.Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย ๘.Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และ ๙. Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

สำหรับบทบาทเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คือการแสดงจุดยืนทางการเมืองของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมลงนามคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมกับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รวม ๒๕ แห่ง ซึ่งจากการจัดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" มหาวิทยาลัยทุกแห่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดปี ๒๕๕๖ การรณรงค์ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ดี ต่อเมื่อมีตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า คนที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น จะต้องถูกลงโทษโดยไม่มีการนิรโทษกรรม

ในปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ณ มหิดลสิทธาคาร ซึ่งได้มีการจัดงานครั้งแรก คือ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ และได้จัดงาน Soft opening แสดงดนตรี “The TPO New Year’s Concert 2014” โดยวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗

และเป็นที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่งในการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2013 ที่จัดทำโดย Universitas Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลครองแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ๒ ปีซ้อน โดยไต่อันดับโลกจาก อันดับที่ ๓๖ เมื่อปี ๒๐๑๒ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหมด ๒๑๕ แห่งเป็นอันดับที่ ๓๑ ในปี ๒๐๑๓ จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด ๓๐๑ แห่ง และยิ่งไปกว่านั้นอันดับในเอเชียเพิ่มจากเดิมอันดับที่ ๑๑ มาเป็นอันดับที่ ๔ ในปี ๒๐๑๓

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น Eco University และมุ่งสู่ Mahidol Sustainable University อย่างเต็มตัวในปี ๒๐๑๖ โดยนอกจากมหาวิทยาลัยจะรักษาระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว มหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของการคงไว้ซึ่ง ความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยยังคงไว้ซึ่งการใช้รถรางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง มีนโยบายการงดใช้โฟม นโยบายการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่