พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ISRD) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(ISRD) โดยมีศ.นพ. ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล,นายเชษฐพงษ์ บุตรเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์,นางกาญจนา เข่งคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้

ความร่วมมือดังกล่าวนี้เพื่อสร้างความร่วมมือการใช้ระบบสารสนเทศแบบเครือข่ายในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ (ISRD: Information System for Research Animal Development)โดยส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเข้ามาใช้งานและได้ประโยชน์จากระบบอย่างเต็มที่ โดยระบบISRD ยังสามารถบริการสัตว์ทดลองทางออนไลน์ ซึ่งมีระบบการรับจองสัตว์ การชดเชยสัตว์ รวมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลการสืบสายพันธุ์ เพาะขยายพันธุ์การทดสอบพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ทดลองผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมทั้งยังเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์และแผนกลยุทธ์แห่งชาติ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานบริการสัตว์ สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลนี้ร่วมกันได้ที่ http://labanimals.nrct.go.th