ม.มหิดล ครองแชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยสีเขียว 2 ปีซ้อน


 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ UI Green Metric World University Ranking 2013 ที่จัดทำโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย (UI) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ประกาศว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ ๓๑ ของโลก อันดับที่ ๔ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของประเทศไทย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๑ แห่ง โดยได้คะแนนรวมที่ ๖,๓๗๐ คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน ๖ ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ซึ่งเป็นอันดับที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๐๑๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็นอันดับที่ ๓๖ ของโลก อันดับที่ ๑๑ ของเอเชีย และอันดับ ๑ ของประเทศไทย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็น Eco University และมุ่งสู่ Mahidol Sustainable University อย่างเต็มตัวในปี ๒๐๑๖ โดยนอกจากมหาวิทยาลัยจะรักษาระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว มหาวิทยาลัยยังเล็งเห็นความสำคัญของการคงไว้ซึ่ง ความเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยยังคงไว้ซึ่งการใช้รถรางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับการใช้จักรยานเป็นวิถีชีวิต อีกทั้ง มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง มีนโยบายการงดใช้โฟม นโยบายการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

นอกจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งติดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ ๓๑ ของโลกแล้ว ยังมี สถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับด้วยอีก ๑๒ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ ๓๙) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อันดับที่ ๔๙) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ ๕๐) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อันดับที่ ๕๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ ๕๖) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ ๖๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ ๗๕) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อันดับที่ ๗๗) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อันดับที่ ๑๙๔) มหาวิทยาลัยนเรศวร (อันดับที่ ๑๙๘) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อันดับที่ ๒๓๔) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (อันดับที่ ๒๖๘)