สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิดชู "คนดี ศรีมหิดล" ในงาน ๔๕ ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล


 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ คัดเลือก “คนดี ศรีมหิดล” เพื่อประกาศเกียรติคุณ และยกย่องให้กำลังใจผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล จากบุคลากร ๓ กลุ่ม คือ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลในงาน ๔๕ ปีวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ได้รับรางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ในปีนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ และ นายชัยนันต์ กำลังกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์ รณชัย คงสกนธ์ ศาสตราจารย์ระดับ ๑๐ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ จากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๖, รางวัลผู้ชายแห่งปี ๒๕๕๕ จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และรางวัลบุคคลดีเด่น หนึ่งเสียงต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี ประจำปี ๒๕๕๑ ประทานจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ๖๐ เรื่อง ผลงานการและผลงานการแต่งตำรา ๒๐ เล่ม

นายคำรณ โชธนะโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ) และรักษาการหัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบุคลากรสายสนับสนุนคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการสายสนับสนุนที่สามารถทำงานวิจัย R-2-R และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. จำนวน ๕ เรื่อง ได้รับรางวัลเข็มทองคำ ปขมท. (ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ด้านบริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรที่สร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนตามคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และในสถาบันอุดมศึกษาทำงานวิจัยในลักษณะ R-2-R และยังช่วยเป็นวิทยากรในการอบรมสายสนับสนุนจากทั่วประเทศ

นายชัยนันต์ กำลังกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรองนายกสโมสรนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในโครงการ “ยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๔, รางวัลลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี ๒๕๕๔, รางวัลโครงการดีเด่น ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๓ และเคยเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม 2nd ASEAN-Korea Frontier Forum (AKFF) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ชัยนันต์มีคติประจำใจว่า “ความรู้นั้นสำคัญ แต่เป็นคนดีสำคัญกว่า”