ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557


 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 และ การประชุม เรื่อง “การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557” ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ใหม่ ตามที่คณะทำงานแอดมิชชันฟอรั่ม ของ ทปอ.ได้เสนอ สืบเนื่องจากผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง ทำให้มีการเลื่อนการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GATและ แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1 /2557 และการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ออกไป ทั้งนี้ ปฏิทินฉบับนี้จะใช้เฉพาะปีการศึกษา 2557 เท่านั้น

สำหรับกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 2557 หรือ แอดมิชชั่นกลาง มีดังนี้ สอบGAT/PAT ครั้งที่1 วันที่ 8 - 11 มี.ค. ประกาศผลวันที่ 24 เม.ย. สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 - 29 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค. นี้ ส่วนการจำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ แอดมิชชั่นกลางวันที่ 12 - 22 มิ.ย., รับสมัครแอดมิชชั่นกลางวันที่ 15 - 22 มิ.ย., ชำระเงิน วันที่ 15 - 24 มิ.ย., ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก วันที่ 27 - 28 มิ.ย., ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 1 ก.ค., และประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 15 ก.ค. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยมีเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ที่สอดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทปอ.มีมติกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ ทปอ. ในปีนี้ โดยจะเน้นมีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคมไทยให้มากขึ้น เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกันสร้างงานวิจัยให้เข้มแข็ง รวมถึงมีมติขับเคลื่อนทีวีดิจิตอลของ ทปอ. โดยพร้อมจะยื่นข้อเสนอทันทีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดให้ยื่น

กรณีที่มีข่าวว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ถูกตัดงบประมาณปี 2557 จำนวน 6,700 ล้านบาท นั้น ทปอ.ยังไม่ได้มีการหารือ ซึ่งหากถูกตัดงบจริงจะมีผลกระทบกับนักเรียน-นักศึกษาที่มีฐานะยากจน และมีความจำเป็นต้องกู้ยืมเรียนแน่นอน ดังนั้น ในส่วนของ ทปอ. จะขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆไปรวบรวมผลกระทบที่อาจจะเกิดกับนักศึกษาว่ามีมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาหาทางแก้ปัญหาร่วมกันในการประชุม ทปอ. ครั้งต่อไป